ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

nation patriot            samovryad

       klasna ocinka   prof

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

ПОГОДЖУЮ:                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший заступник

начальника управління освіти                                                                                                                                                                                           Директор Херсонської гімназії № 3

Херсонської міської ради                                                                                                                                                                                                   ___________ О.В. Петров

____________ В.М. Жмурченко                          

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ

ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №3 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради

та ради закладу (протокол № 4) від 21.05.2013р.

  

Складено на основі

Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей

(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів),

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389

 

  1. Загальні положення:

1.1.         Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2.         У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3.         Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  1. Організація конкурсу:

2.1.         Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку (1 квітня поточного року). Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщені гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.         Випробування проводяться тільки після закінчення навчального року (наприкінці травня). За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3.         Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявністю вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.4.         Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна (приймальна) комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії.      До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.5.         До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.6.         На пільгових умовах приймаються діти-сироти, діти-інваліди.

3. Проведення конкурсу.

3.1.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-2-3 класів гімназії (що відповідає 5-6-7-им класам основної школи) проводиться з таких навчальних предметів:

1.     українська мова (диктант)

2.     математика (письмово).

3.2.         Конкурсні випробування проводяться для учнів, що претендують на навчання в класах:

-       з поглибленим вивченням математики (8-9 клас): з математики (письмово) та української мови (диктант);

-       з поглибленим вивченням української мови та літератури (8-9 клас): з української мови (диктант) та української літератури (письмово);

-       математичного профілю (10-11 клас): з української мови (диктант) та математики (письмово);

-       профілю української філології (10-11 клас): з української мови (диктант) та української літератури (письмово).

3.3.         Конкурсні випробування для учнів, які прибувають до інших класів гімназії, проводяться за наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Випускники прогімназичних класів гімназії № 3 зараховуються за результатами державної підсумкової атестації.

3.4.         До профільних (10-11) класів поза конкурсом зараховуються учні, які мають досягнення у навчанні високого і достатнього рівня за результатами річного оцінювання та є учнями гімназії.

3.5.         Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів та затверджуються директором гімназії.

3.6.         Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії у запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова конкурсної комісії у присутності її членів та вступників.

3.7.         Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії (передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи). Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою комісії після встановлення балів.

3.8.         Тривалість написання вступниками письмових робіт – 1 академічна година для кожного предмета.

3.9.         Роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.10.      Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної атестації учнів.

3.11.      Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через 3 дні після його проведення, списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщені гімназії для загального ознайомлення.

3.12.      Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсних випробувань та зараховуються поза конкурсом.

3.13.      Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробувань та зараховуються поза конкурсом.

3.14.      Поза конкурсом зараховуються учні інших шкіл, в свідоцтві про базову загальну середню освіту яких середній бал з предметів становить «10» і більше балів.

3.15.      З категоріями учнів, зазначених в пунктах 3.12-3.14 може проводитися співбесіда. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.16.      Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані   надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.17.      Діти (учні), які не з’явились без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4.            Порядок зарахування:

4.1.         Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.         До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.         Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядаються протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій наказом директора гімназії створюється апеляційна комісія. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.         У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Херсонської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.         Учні, які зараховані до гімназії але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне випробування.

5.            Контроль за проведенням конкурсу:

5.1.         Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання правил конкурсного приймання учнів до гімназії.

5.2.       Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії, за його результатами здійснюється управлінням освіти Херсонськоїміської ради.