ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Статут гімназії

І. Загальні положення

1.1. Херсонська гімназія №3 Херсонської міської ради (далі - Гімназія) -загальноосвітній навчальний заклад, у структурі якого функціонують:

- спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська мова);

- гімназія – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня – з поглибленим вивченням окремих предметів (англійська мова, українська мова та література, математика).

Трьохступенева структура Гімназії забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих та здібних дітей.

Головним завданням Гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту і поглибленого вивчення окремих предметів.

1.2. Херсонська гімназія № 3 Херсонської міської ради створена відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів № 326 від 30.08.1996р.

1.3. Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 27.04.2000 р. за  № 205  Гімназії  присвоєно ім’я Заботіна Всеволода Федоровича.

1.4. Юридична адреса Гімназії: 73021, м. Херсон, вул. Патона, 15; тел. 27-34-60.

1.5. Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Гімназія може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, або самостійний баланс в централізованій бухгалтерії при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.6. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Власником Гімназії є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню Гімназії та її матеріально-технічному забезпеченню.

1.8. Головною метою Гімназії є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей;
 • збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України;
 • формування свідомих громадян України з державним мисленням, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, духовний розвиток, спроможний втілювати в життя ідеали свободи й демократії, перебувати в стані гармонії з собою і навколишнім середовищем;
 • підготовка молоді до навчання у вищих навчальних закладах.

1.9. Головними завданнями Гімназії  є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • пошук і цілеспрямований відбір обдарованих та здібних дітей;
 • розкриття і розвиток в учнів природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань,  творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • забезпечення умов для плідного партнерства і розвитку креативних можливостей усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • виховання громадянина України;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, її державних символів, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, до рідної мови;
 • виховання  свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших громадян, формування   засад здорового способу життя;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • створення сприятливих умов для виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, оволодіння знаннями, практичними навичками і елементами теорії основ наук, технікою і технологією трудової, навчальної і інформаційної діяльності, елементами знань з психології, етики, естетики, здобуття додаткових відносно базового рівня знань, вмінь, практичних навичок (профільні предмети, спецкурси за вибором);
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація інноваційних технологій навчання і виховання.

1.10. Діяльність Гімназії  будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючого навчання та його індивідуалізації, гнучкості та прогностичності; єдності і наступності, безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського  самоврядування.

1.11. Зміни до Статуту вносяться у відповідності до чинного законодавства. 

1.12. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом. 

1.13. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Конституцією України, Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Інструкцією про організацію та     діяльність гімназії;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- якісне засвоєння учнями навчального матеріалу;

- надання освітніх послуг;

- відповідність методів і форм організації навчально-виховного процесу віковим, психофізіологічним особливостям учнів;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.14. У Гімназії визначена українська мова навчання. У Гімназії реалізуються профілі: з урахуванням соціальних запитів, побажань батьківської громадськості та вимог сучасності. Випускники Гімназії  одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.15. Гімназія має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну частину змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державного стандарту, затверджені в установленому порядку;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-методичну,  дослідно-експериментальну роботу;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис,

- встановлювати форми матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- розвивати власну матеріально-технічну базу, мережу спортивно-оздоровчих підрозділів;

- встановлювати форму одягу для учнів;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

- встановлювати правила прийому учнів до гімназії;

- займатись комерційною діяльністю;

- по можливості залучати до співпраці комерційні банки, фірми, підприємства, організації, добродійні фонди, профспілки тощо;

- здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, інформаційно-методичного збірника, науково-методичної та навчальної літератури, експрес-інформації тощо);

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів, у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи.

1.16. У Гімназії функціонують методичні об’єднання вчителів.

1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується власником і здійснюється Комунальним закладом «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних».

1.18. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування у Гімназії встановлюється така мережа класів:

 • 1-4 класи – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська мова);  
 • 5-9 класи – (гімназія) з поглибленим вивченням окремих предметів (англійська мова, українська мова і література, математика);
 • 10-11 класи – (гімназія) з профілями: математика, українська філологія, іноземна філологія.

Гімназія може мати групи продовженого дня з частковим або повним утриманням учнів за рахунок власника.

Гімназія за бажанням учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють, може створювати групи продовженого дня за рахунок батьків.

2.2. Організація навчально-виховного процесу Гімназії здійснюється відповідно до Статуту та річного, місячного, тижневого плану роботи, в якому відображаються основні питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Гімназія планує свою роботу самостійно.

Гімназія працює за робочим навчальним планом, який складено на основі Типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти  і науки України. Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.   

2.3. Відповідно до навчального плану, педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України. При необхідності педагогічні працівники можуть створювати та апробовувати власні авторські програми та програмні засоби з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Педагогічні працівники добирають науково-методичну літературу, дидактичні матеріали,  новітні освітні технології, які забезпечують навчально-виховне завдання на кожному ступені навчання з урахуванням вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Гімназія може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.4. Індивідуалізація і диференціація навчання у Гімназії забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частин Державних стандартів загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням профілю навчання, інтересів і потреб учнів.

2.5. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Статутом.

Навчально-виховний процес здійснюється за класно-урочною системою.

Навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.6. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Індивідуальне, дистанційне навчання та екстернат організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.7. Прийом учнів до 1-4 класів спеціалізованої школи та до гімназії (5-11 класи) здійснюється на конкурсній основі, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України та власним Положенням. До складу приймальної комісії входять вчителі гімназії, психолог, можуть входити представники органів освіти.

Додатковий набір до 5-11 класів здійснюється комісією при наявності вільних місць за результатами конкурсного тестування, співбесіди з урахуванням психолого-педагогічного обстеження рівня підготовки.

2.8. Зарахування учнів до Гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до 1 класу спеціалізованої школи) та висновків приймальної комісії.

2.9. Мережа класів Гімназії формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Поділ класу на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.    Кількість дітей у групі може бути зменшена за умови додаткової грошової оплати батьками за їх бажанням.

2.10. Гімназія може реалізовувати освітні програми і надавати платні освітні послуги на договірній основі.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

2.11. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень Гімназії для роботи у новому навчальному році.

2.12. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

Навчальний рік у Гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється навчальним закладом, керуючись інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України за погодженням з  управлінням освіти Херсонської міської ради та державною санітарно-епідеміологічною службою міста.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків передбачених законодавством).

2.13. Протягом навчального року з урахуванням вікових особливостей учнів, конкретних умов проводяться канікули: осінні, зимові, весняні – загальною тривалістю не менше 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів.

2.15. Розклади уроків, факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять, консультацій складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджуються з профспілковим комітетом і затверджуються директором.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються учителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання у 1 класі не задаються.

2.17. У закладі здійснюється система оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до рішень  Міністерства освіти і науки України. 

2.18. Переведення до наступного класу та випуск учнів відбувається відповідно інструктивних документів Міністерства освіти і науки України

2.19. Учні, які протягом двох років навчання у спеціалізованій школі І ступеню мають досягнення початкового рівня за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації, можуть продовжити навчання у іншому загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Державна підсумкова атестація проводиться по закінченню першої, другої та третьої ступенів навчання відповідно до діючого Положення про державну підсумкову атестацію, Закону України «Про загальну середню освіту»

2.21. Зміст, форма, терміни та порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів Гімназії визначаються інструктивними документами Міністерства освіти і науки України.

2.22. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат).

2.23. Порядок відзначення учнів за підсумками навчального року (нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у  навчанні», Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», одержання документів з відзнакою) встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.24. Учні Гімназії, які мають за підсумками семестрового, річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватись із гімназії до іншого загальноосвітнього навчального закладу, про що письмово повідомляється управління освіти Херсонської міської ради.  

2.25. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Гімназії є:

 • учні;
 • керівник;
 • заступники керівника;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі,  інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року, № 778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії. Іноземці, прийняті до навчального закладу, мають права і обов’язки відповідно до законодавства України.

3.3. Учні мають гарантоване державою право на:

 •          доступність і безкоштовність освіти;
 •          вибір профілю, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 •          переатестацію з навчальних предметів;
 •          безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
 •          користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 •          участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 •        участь у органах громадського самоврядування навчального закладу;
 •        вільне вираження поглядів, переконань;
 •        участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;
 •        захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.

3.4. Учні зобов’язані:

 •        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати культурний рівень;
 •        самостійно оволодівати змістом навчальних предметів, пропущених з будь-яких причин;
 •        дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 •        виконувати вимоги Статуту, правила Кодексу честі гімназиста;
 •        бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 •        дотримуватись правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд;
 •        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності (чергування у класах, навчальних кабінетах, їдальні, прибирання різних приміщень, шкільної та прилеглої до неї території, збір вторсировини, ремонт меблів, приміщень навчального закладу тощо);
 •        проходити у визначені строки медичні огляди.

3.5. До учнів Гімназії, які порушують вимоги Статуту, можуть бути застосовані засоби дисциплінарного впливу.

3.6. Педагогічними працівниками у Гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями з належною професійною та практичною підготовкою.

       Педагогічні працівники приймаються до Гімназії на роботу згідно законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту».

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 •        самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;
 •        участь у роботі та методичних об’єднань, нарад, органів громадського самоврядування, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 •        вибір форм підвищення кваліфікації;
 •        проведення наукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи відповідно до нормативних документів;
 •        внесення пропозицій керівництву Гімназії і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 •        соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 •        об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не забороняється законодавством;
 •        захист професійної честі, гідності;
 •        компенсацію при втраті роботи в зв’язку зі змінами у роботі Гімназії.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 •          забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 •          сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я;
 •          утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 •          виконувати Статут Гімназії, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 •          брати участь у роботі педагогічної ради;
 •          виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 •          виховувати в учнів бережне ставлення до довкілля;
 •          готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 •          дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 •          постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну культуру, проходити фахову перепідготовку;
 •          дотримуватися дисципліни праці, старанно і охайно вести шкільну документацію;
 •          виконувати накази і розпорядження адміністрації, органів управління освітою, рішення органів самоврядування;
 •          дотримуватись техніки безпеки і охорони праці, встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 •          проходити медичний огляд.

3.9. Керівник і педпрацівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педпрацівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність.

3.11. Права і обов’язки технічного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії.

3.12. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:

 •          обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоуправління;
 •          звертатися до органів управління освітою, директора Гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 •          приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Гімназії;
 •          брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Гімназії;
 •          на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу  та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 •          забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 •          сприяти самостійному оволодінню темами навчальних предметів, пропущених дитиною з будь-яких причин;
 •          постійно дбати про здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 •          поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

         виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Гімназія надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

3.15. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть персональну відповідальність за виховання, навчання і розвиток своєї дитини. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. Управління Гімназією

4.1. Керівництво Гімназією здійснює його директор. Керівником Гімназії може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Керівник Гімназії та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

4.2. Директор Гімназії:

 •          здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 •          організовує навчально-виховний процес;
 •          забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 •          відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 •          створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 •          забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 •          підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •          забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 •          призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
 •           контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 •          здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 •          розпоряджається в установленому порядку майном Гімназії  та коштами;
 •          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 •          за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 •          створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;
 •          несе відповідальність за свою діяльність перед  учнями, батьками, педагогічними працівниками та  конференцією, міською територіальною громадою, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у Гімназії є Конференція учасників навчально-виховного процесу. Конференція скликається не менше одного разу на рік. Делегати Конференції з правом вирішального голосу обираються від трьох   таких категорій:

 •          працівників Гімназії – зборами трудового колективу;
 •          учнів Гімназії ІІ-ІІІ ступеня  – класними зборами;
 •          батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Кількість делегатів визначається так: від працівників гімназії – 50, від учнів – 50, батьків і представників громадськості – 50. Термін їх повноважень становить один рік.

         Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів з кожної категорії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

          Право скликати Конференцію мають голова Ради Гімназії, делегати Конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Гімназії, засновник.

         Конференція:

 •          визначає Раду  Гімназії, її голову, встановлює термін їх повноважень;
 •          заслуховує звіт директора і голови ради Гімназії;
 •          розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Гімназії;
 •          затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Гімназії;
 •          приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між Конференціями діє Рада Гімназії.

4.4.1 Метою діяльності Ради є:

 •          сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 •          об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку  Гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;
 •          формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Гімназією;
 •          розширення колегіальних форм управління Гімназією;
 •          підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією   навчально-виховного процесу.

4.4.2. Основними завданнями Ради є:

 •          підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 •          визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 •          формування навичок здорового способу життя;
 •          створення належного педагогічного клімату у Гімназії;
 •          сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 •          підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення  навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •          сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 •          підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 •          ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 •          стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей;
 •          зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 • 4.4.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу (класні керівники, голови методичних об’єднань, вчителів), учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання (керівники учнівського самоврядування та старостат), батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються  Конференцією Гімназії.

         Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно Конференцією.

         На чергових  виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.4. Рада Гімназії діє на засадах:

 •          пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 •          дотримання вимог законодавства України;
 •          колегіальності ухвалення рішень;
 •          добровільності, рівноправності членства, гласності.

         Рада працює за планом, що затверджується Конференцією.

         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

         Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Гімназії, засновника, а також членами Ради.

         Рішення Ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

         Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Гімназії, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

         У разі незгоди адміністрації Гімназії з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Гімназії.

4.4.5. Очолює Раду Гімназії голова, який обирається із складу Ради.    Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

         Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

         Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

         Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6. Рада Гімназії:

         організовує виконання рішень Конференції;

 •          вносить пропозиції щодо зміни типу, Статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 •          спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Гімназії та здійснює контроль за його виконанням;
 •          разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 •          затверджує режим роботи навчального закладу;
 •          сприяє формуванню мережі класів Гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 •          приймає рішення спільно з Педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 •          разом із Педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства,  держави;
 •          погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 •          заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 •          виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 •          виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 •          виносить на розгляд Педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •          ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 •          сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 •          розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 •          розглядає питання родинного виховання;
 •          бере участь за згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 •          сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 •          розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 •          організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 •          розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Гімназії;
 •          вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •          може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

         Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Гімназії і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою працівника.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6. У закладі створюється постійно діючий  дорадчий колегіальний орган управління – Педагогічна рада.  Головою Педагогічної ради є директор Гімназії.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

 •          удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Гімназії;
 •          переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 •          підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 •          морального та матеріального заохочення учнів та працівників Гімназії.

4.8. Робота  Педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

         Члени Педагогічної ради  мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У Гімназії вищим органом учнівського самоврядування є Творча Рада, яка складається з голів комісій самоврядування класів, які обираються відкритим голосуванням у 5-11 класах на загальних класних зборах строком на 1 рік.

4.9.1. Творча рада, яка діє відповідно до Положення, розглядає:

 •          прийняття рішень з основних питань життя Гімназії у межах своєї компетенції;
 •          внесення пропозицій адміністрації Гімназії з питань навчання та дозвілля;
 •          координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи Творчої ради;
 •          контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів.

4.9.2. Регулює роботу Творчої ради президент Гімназії, який є головою Творчої ради і виступає від її імені.

         Президент Гімназії обирається учнями на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

         Президентом Гімназії може бути обраний учень, який досяг віку 14 років, є активним учасником гімназичних справ, має досягнення високого та достатнього рівня з навчальних предметів.

4.9.3. Президент Гімназії:

 •          виносить на розгляд Творчої ради питання, що турбують учнів;
 •          має право брати участь у роботі педагогічних рад;
 •          має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;
 •          скликає чергові засідання Творчої ради 2 рази на семестр та не менше трьох разів на рік;
 •          не має права передавати свої повноваження іншим особам;
 •          координує діяльність комісій самоврядування.

4.9.4. Повноваження президента Гімназії припиняються у разі:

 •          відставки;
 •          неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 •          закінчення навчального закладу;
 •          усунення з посту в порядку імпічменту.

Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення президента Гімназії з поста ініціюється більшістю (50% + 1) Творчої ради.

         Рішення про усунення президента з поста в порядку імпічменту приймається Творчою радою гімназії , не менш як ¾ від складу Творчої ради.

4.9.5. У Гімназії, згідно рішення загальношкільних батьківських зборів, створено батьківський комітет, який діє на основі Положення про батьківський комітет Херсонської гімназії №3 Херсонської міської ради (протокол №1 загальношкільних батьківських зборів від 03.09.2007р.).

4.10. У Гімназії можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, піклувальна рада, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 V.  Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Гімназії включає будівлі,  споруди, а також інші цінності, вартість яких відображена у балансі Гімназії.

5.2. Майно Гімназії є власністю територіальної громади міста й закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії  проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база Гімназії, крім класних приміщень включає навчальні кабінети, майстерні, книгосховище, ігрові кімнати для молодших школярів, спортивні зали, актовий та читальний зали, бібліотеку, архів, медпункт, комп’ютерні кабінети, їдальню та буфет, приміщення для навчально-допоміжного персоналу.

5.6 . Гімназії відведено в постійне користування земельні ділянки площею 2,7766 га та 0,9303 га, що визначено проектом землеустрою.

VI. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі її кошторису. Джерелами формування кошторису Гімназії є:

 •          кошти міського бюджету;
 •          кошти, отримані за надання платних освітніх послуг;
 •          добровільні грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Гімназії визначається чинним законодавством. За рішенням власника бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно, або через централізовану бухгалтерію   управління освіти.

6.3. Гімназія має право на користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансування за рахунок власних коштів заходів, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів; за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.  

6.4. Гімназії надається повна фінансова самостійність у межах затвердженого кошторису.  Вона працює за індивідуальним штатним розписом, затвердженим  управлінням освіти Херсонської міської ради.

6.5. Гімназії виділяються бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної, методичної і науково-експериментальної роботи.

Ставки заробітної плати (оклади) керівних,  педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Гімназії підвищуються у розмірах, затверджених рішенням Херсонської міської ради згідно з чинним законодавством.

6.6. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого  підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.7. Діловодство Гімназії організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку. Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

 VII.     Міжнародне співробітництво

7.1. Гімназія за наявності матеріально-технічної  та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.      

7.2. Гімназія відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

VIII.  Контроль за діяльністю Гімназії

8.1. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської  ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Гімназії є державна атестація закладу, яка проводиться не менше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  Гімназії з питань навчально-виховної діяльності. Зміст, види і періодичність перевірки визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться управлінням освіти Херсонської міської ради відповідно до чинного законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація Гімназії

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Херсонська міська рада. Реорганізація  Гімназії  відбувається  шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Гімназією.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. 

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.