ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

Структура:

 1. Титульний аркуш.
 2. Зміст – план роботи з зазначенням розділів та підрозділів, номерів початкових сторінок.
 3. Вступ, який має розкривати сутність проблеми, її актуальність і значущість. У вступі зазначаються мета та завдання роботи.
 4. Основна частина, яка складається з розділів, що висвітлюють теоретичні питання та практичний експеримент.
 5. Висновки, які відображують найбільш важливі результати, що були одержані у роботі.
 6. Список використаних джерел, який оформлюється відповідно до стандарту.
 7. Додатки.

Правила друку науково-дослідницької роботи:

 1. Титульний аркуш (додається).
 2. Назви розділів ЗМІСТ, ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкується 16 шрифтом, великими напівжирними літерами, у центрі строки. Кожен розділ друкується з нової сторінки. Нумерується арабськими цифрами починаючи зі вступу. Після назв розділів крапка не ставиться.

Наприклад:

  1. ВСТУП
  2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  3. Назви підрозділів друкуються 14 шрифтом, напівжирними літерами, перша  літера – велика, у центрі строки. Нумерується двома арабськими цифрами – перша визначає номер розділу, друга – номер підрозділу. Підрозділи не друкуються з нової строки. Після назви підрозділу крапка не ставиться.

Наприклад:

1.1.     Відомості про Херсонське міське наукове товариство учнів «Пошук»

 1. Розділ ЗМІСТ містить перелік структурних складових науково-дослідницької роботи із зазначенням сторінок. Номера сторінок, які містять ДОДАТКИ не нумеруються. Назви розділів друкуються 16 шрифтом, напівжирними літерами, перша літера – велика. Назви підрозділів друкуються 14 шрифтом, перша літера – велика.

Наприклад:

ЗМІСТ

1. Вступ                     __________________2

2. Основна частина  __________________ 4

2.1. Відомості про Херсонське міське

         наукове товариство учнів «Пошук» ________________4                  

2.2.   Огляд питань, пов’язаних з органі-

         зацією роботи гуртків вищого рівня       ___________ 6

2.3.   Методика проведення наукових   досліджень     ___________ 9

3.     Висновки                                                 _________18

4.     Список використаних джерел             _________19

             (Список використаних джерел друкується в алфавітному порядку авторів)

5. Додатки

5.     Текст науково-дослідницької роботи друкується 14 шрифтом, між строковий інтервал – полуторний, поля: ліве – 3, праве - 1, верхнє, нижнє – по 2.

6.     Додатки друкуються у правому верхньому куту сторінки 14 шрифтом, літери напівжирні, перша літера – велика. Нумеруються великими українськими літерами.

Наприклад:  Додаток А

Алгоритм діяльності при проведенні наукового дослідження:

  1. Вибрати тему роботи з урахуванням попереднього знайомства з науково-популярною літературою. Сформулювати її.
  2. Проаналізувати літературу, в якій відображено стан вивчення даної проблеми.
  3. На основі узагальнених теоретичних відомостей сформулювати проблему власної роботи, визначити її цілі і завдання.
  4. Обрати методику проведення дослідження.
  5. Виконати практичну частину – експеримент, отримати дані для вивчення та аналізу.
  6. Проаналізувати отримані дані, порівняти їх з даними існуючих засобів вирішення обраної проблеми.
  7. Зробити висновки щодо проведеного дослідження.
  8. Оформити науково-дослідницьку роботу згідно з вимогами.