ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Портфоліо вчителя.

Портфоліо вчителя.  

 

Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести» і «лист», «сторінка» або «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської означає «папка з документами» «папка спеціаліста». (Словник іноземних слів)

   Загальна середня освіта є основним пріоритетним направленням в освітній політиці країни, а педагог — один з тих, хто втілює її в життя.

   Сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти потребує «нового» типу вчителя — такого, що творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

Проблема становлення і розвитку професіоналізму є загально-державною проблемою, вирішенню якої відводиться пріоритетне направлення. Не випадково основною метою освіти стає не проста сукупність знань, умінь і навиків, а заснована на них особиста, соціальна і професійна компетентність — уміння самостійно добувати, аналізувати і ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально й ефективно жити і працювати на світі, що швидко змінюється.

   Вчитель є головною дійовою особою будь-яких шкільних перетворень, які вимагають від нього переорієнтації його діяльності на нові педагогічні цінності, що, у свою чергу висвічує одну з основних проблем в роботі по підвищенню профмайстерності педагогів — формування дослідницької культури.

   Сьогодні вчитель поставлений в такі умови, коли опанування дослідницьких навиків виступає обов'язковою умовою його формування як педагогічного суб'єкта згідно новій парадигмі і методології освіти. Лише з таким педагогом можна говорити про якісну освіту, оскільки якість освіти— це показник розвитку суспільства, національної культури, національної самосвідомості.

   Сьогодні існує багато підходів до формування навиків рефлексії (самооцінки) у вчителя. Вчителя не заженеш у формулу «знання — уміння — навики», і немає інструменту, яким можна виміряти все благородство душі вчителя, неповторні моменти його творчості в учбовому процесі, що повторюється. Нічим не вимірюються в праці вчителя і осяяння, які не виникають ні з чого і нізвідки, а готуються всім попереднім досвідом вчителя, його безконечними діалогами з самим собою.

   З іншого боку, у вчителя повинно бути «досьє успіхів», в якому відбивається все радісне, цікаве і гідне з того, що відбувається в житті вчителя. Таким «досьє успіхів» може стати «портфоліо педагога».

   Кожним педагогом в рамках спільної методичної теми ведеться власне дослідження за індивідуальною темою. Результати цієї роботи узагальнюються на засіданнях гімназичних і міських методичних об'єднань, публікуються статті в збірках і педагогічних виданнях. У кожного вчителя гімназії є науково-методична тека (портфоліо), в якій зібрана по розділах вся інформація про діяльність педагога, його досягнення, хід роботи над дослідницькою темою.

   Конкурентноспроможність людини на ринку праці, як відомо, багато в чому залежить від його здатності опановувати нові технології, адаптуватися до умов праці, що змінюються, тому важливе використання технології «портфоліо вчителя» для педагогічного колективу, особливо для вчителів, що знов атестуються.

   Коли ми говоримо про педагогічні технології, часто виникає образ технократичного феномену. Само слово «технологія» дійсно прийшло з технічного (а швидше виробничого) світу, хоча і сталося від грецького techne — мистецтво, майстерність, уміння. Роль нових технологій швидше слід розглядати як необхідну умову інтелектуального, творчого і етичного розвитку.

Згідно сучасних словників, портфоліо — це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.

 

Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи

 

1. Системність і регулятивність самомоніторингу.

2. Достовірність.

3. Об'єктивність.

4. Націленість автора на самовдосконалення.

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

6. Акуратність і естетичність оформлення.

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

8. Наочність результатів роботи.

9. Технологічність.

Пропонуємо можливі розділи портфоліо.

 

Розділ 1. Спільні відомості про вчителя

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних областях:

• прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

• освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

• трудовий і педагогічний стаж роботи в даному ВО;

• підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

• копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;

• найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;

• дипломи різних конкурсів;

• інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

 

В цей розділ поміщаються:

• матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

• порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 5 років на підставі контрольних зрізів, участі вихованців в шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;

• результати проміжної і підсумкової атестації учнів;

• зведення про наявність медалістів;

• відомості про вступ до вузів за фахом і тому подібне.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.

Розділ 3. Науково-методична діяльність

 

В цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

• обґрунтування вибору того, хто атестується навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;

• обґрунтування вибору того, хто атестується використовуваних освітніх технологій;

• обґрунтування вживання тим, хто атестується в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

• використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

• робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром, вузами та іншими установами;

• участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах;

• участь в методичних і наочних тижнях;

• організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів і т. п.;

• проведення наукових досліджень;

• розробка авторських програм;

• написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

• інші документи.

Розділ 4. Позаурочна діяльність

 

Розділ містить документи:

• список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;

• список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

• сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги і т. п.);

• програми роботи кружків і факультативів;

• інші документи.

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

 

В цьому розділі поміщається виписка з паспорту учбового кабінету (при його наявності):

• список словників та іншої довідкової літератури по предметах;

• список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);

• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

• аудіо- і відеопосібники;

• наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;

• показники якості навченості учнів;

• інші документи за бажанням вчителя. Основна мета портфоліо — оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути всілякою.

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки вчителя відносно його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, пояснювальної записки і так далі.

   У документах збираються матеріали, що регламентують роботу педагога (положення про єдиний орфографічний режим, ведення і перевірку зошитів, норми оцінки та ін.).

   У творчому досьє представлені збірки різних творчих, проектних, дослідницьких робіт вчителя, опис його авторських методик, розробок, програм; а також дані про основні направлення його творчої активності, участі в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження курсів підвищення кваліфікації; карта творчого зростання та ін.

   У діагностиці успішності вчителя містяться результати оцінки і самооцінки педагога: особистості вчителя, педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, якості освітнього процесу (аналіз роботи за 5 років: зрізи знань, підсумки успішності, учбове навантаження вчителя, програмний банк, використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку кабінету).

   Відгуки включають характеристики відношення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією, колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про творчу роботу, виступ на НПК, педагогічних читаннях, педрадах та ін., рецензія на статтю, методичний бюлетень про проведені відкриті уроки, висновок про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької), резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.

   Підходи до побудови портфоліо можуть бути всілякими залежно від індивідуальних особливостей вчителя. Важливо, щоб вчитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо форми плану роботи

шкільної предметної методичної комісії (об’єднання)

 

1.Сторінка

• Науково-методична проблема області, міста, району («Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»).

• Проблема РМО.

• Проблема закладу освіти.

• Проблема ШМО.

• Мета роботи МО.

• Пріоритетні напрями роботи ШМО.

 

Розділ І. Вступ

 

Аналіз роботи ШМО за попередній навчальний рік, завдання на новий навчальний рік.

 

Розділ ІІ. Орієнтована тематика засідань ШМО

 

1 засідання (організаційно-інструктивне) до 5 вересня

1. Про виконання плану роботи ШМО за минулий рік та обговорення плану роботи ШМО на поточний навчальний рік.

2. Аналіз навчальних програм, підручників на 200__ /200__ н.р.

3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

4. Забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Реалізація профільного навчання.

5. Готовність предметних кабінетів до роботи в новому навчальному році.

6. Розподіл доручень між членами ШМО, завдання членам ШМО.

7. Вироблення рекомендацій.

 

2 засідання жовтень-листопад

1. Робота вчителів щодо виконання програми «Творча обдарованість».

2. Стандартизація математичної освіти. Реалії та перспективи («Діалог позицій»).

3. Інформація про атестацію вчителів.

4. Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання в навчально-виховному процесі .

5. Результативність позакласної роботи з предметів. Підготовка учнів до І та ІІ етапів предметної олімпіади.

6. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

7. Психологічний тренінг.

8. Підготовка до предметного тижня.

9. Завдання членам ШМО.

10. Вироблення рекомендацій.

 

3 засідання Грудень – січень

1. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз контрольних семестрових робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.

2. Аналіз роботи предметної секції шкільного наукового товариства. Підготовка учнів до інтелектуальних конкурсів і змагань..

3. Творчий портрет вчителя, який атестується . «Ярмарок педагогічних ідей».

4. Підсумки участі учнів у І і ІІ етапі олімпіади.

5. Завдання членам ШМО.

 

4 засідання лютий-березень

1. Особливості вивчення предмета в класах філологічного і фізико-математичного профілів (з досвіду роботи).

2. Організація повторення і систематизації знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів).

3. Актуальний інструктаж. Про підготовку до ДПА.

4. Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються .

5. Підготовка матеріалів до тижня науки.

6. Завдання членам ШМО.

 

5 засідання квітень – травень

1. Методичний практикум. Спец курси і факультативи з предмета як шлях до свідомого вибору майбутньої професії .

2. Освітній орієнтир –програма з предмета (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт.

3. Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

4. Підсумки роботи ШМО за рік.

5. Панорама методичних перспектив . Обговорення пропозицій щодо планування роботи предметної методичної комісії (об’єднання) на наступний навчальний рік.

6. Актуальний інструктаж. Про організацію і проведення ДПА.

 

Розділ ІІІ. Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів

 

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження ППД.

2. Ознайомлення з новою методично, педагогічною, психологічною, довідниковою літературою.. Огляди «Радимо прочитати».

3. Проведення круглих столів, конференцій педагогічних читань.

4. Проведення презентацій педагогічних наробок учителів-членів ШМО.

5. Проведення творчих звітів (портретів) учителів, які атестуються.

6. Участь у семінарах-практикумах школи, району, міста.

7. Організація роботи щодо вироблення кожним учителем особистого стилю проведення уроків, власного реноме та іміджу.

 

Розділ ІV. Контроль за станом навчальних досягнень учнів.

 

1. Проведення моніторингових досліджень якості предметної освіти учнів (вересень, грудень, квітень –травень, ДПА –червень).

2. Аналіз семестрових статистичних звітів учителів.

3. Вивчення стану викладання предмета: фронтально – за циклограмою роботи закладу, тематично – за річним планом роботи.

4. Систематичне проведення взаємоперевірки учнівських зошитів, навчальних кабінетів.

5. Аналіз стану функціонування спецкурсів і факультативів.

6. Проведення громадських оглядів знань учнів, конкурсів на кращий учнівський зошит.

 

Розділ V. Проблемні питання над розв’язанням яких поглиблено працюють вчителі

 

Вчителі обирають методичні і фахові теми для індивідуального опрацювання , які розглядаються на засіданні ШМО і затверджуються на методичній раді школи. Дані заносяться до таблиці.

№ п\п  ПІП вчителя  Педагогічний стаж   Результати останньої атестації       Методична проблема над якою працює вчитель          Форма завершення роботи  Фахова проблема,

над якою працює вчитель   Форма завершення роботи

                                                                            

 

 

Розділ VІ. Організація позакласної роботи

 

У 200__ -200__н.р. відповідно до річного плану роботи школи згідно із завданнями обласної науково-методичної проблеми «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості», проблеми роботи школи, проблеми предметної методичної комісії (об’єднання) з урахуванням напрямів розвитку освіти МО вчителів передбачає проведення таких позакласних заходів:

№.п\п  Зміст позакласної роботи    Термін проведення   Примітка

                                

 

 

Розділ VІІ. Графік проведення відкритих уроків

ПІП вчителя  Клас    Предмет         Тема уроку,

заходуТермін проведення   № кабінету, де проводиться           Примітка

                                                                 

 

 

Розділ VІІІ. Графік проведення навчальної практики і навчальних екскурсій

Предмет         Зміст, тема     Клас    Учитель         Дата проведення       Кількість годин

                                                      

 

 

Розділ ІХ. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази кабінету географії

п\п      Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази    Виконавець   Термін виконання            Примітка

 

 

Ірина Василівна Кузьменчук,

методист науково-методичного центру

іноземних мов і зарубіжної літератури

ІППО КУ імені Бориса Грінченка

 

Портфоліо як індивідуальна траєкторія

підвищення кваліфікації педагога

 

Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя, популярне в різних системах освіти.

Що таке Портфоліо? В перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької - «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш», «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень».

У ХV- XVIст. поняття «портфоліо» прийшло до нас із Західної Європи. В особливій папці під назвою «портфоліо» архітектори представляли замовникам ескізи своїх будівельних проектів. Уміст таких папок давав замовнику можливість скласти уявлення про професійні здібності майстра. У свій час у Портфоліо втілилювались найважливіші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів. Сьогодні Портфоліо застосовують для демонстрації досягнень як організацій, так і окремих працівників.

У сфері освіти Портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у Сполучених Штатах Америки. На думку автора книги «TheTeachingPortfolio» Пітера Зелдіна, Портфоліо вчителя - це черговий етап у розвитку професії. Сьогодні понад 1000 американських шкіл і вузів активно використовують Портфоліо.

На початку 2000-х років Портфоліо почали запроваджувати на освітніх просторах пострадянських країн.

Однозначного тлумачення терміна не існує. Кожен із дослідників і практиків пропонує своє визначення. Отже, Портфоліо – це:

$1·          візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста (Новітній словник іноземних слів і виразів).

$1·          представлення у фактах педагогічних якостей і досягнень викладача, що включає спектр документів, які формують уявлення про специфіку підходу і ступінь ефективності професійної роботи вчителя.

$1·          візитка вчителя, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, педагогічні технології і методи, що їх використовує вчитель, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації.

$1·          індивідуальна папка, у якій зафіксовані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти.

$1·          спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, показує рівень підготовленості педагога і рівень його активності в класних і позакласних видах діяльності.

Як бачимо, тлумачення відрізняються лише акцентами. Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності Портфоліо:

$1·        візитна картка (тобто, інформація, яка дає уявлення про особу, і в широкому сенсі - людину як особистість);

$1·        досьє (тобто сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості).

     Інші визначення лише вказують вектор, за яким має рухатись учитель, упорядковуючи і обираючи для презентації свої здобутки (формування уявлень про підходи, ефективність роботи тощо). Портфоліо створюється з відповідною метою, виконує певні завдання, має різні види, тому вчитель може обрати будь-яке з визначень, керуючись поставленими перед ним завданнями.

     На наш погляд, найкраще визначає пріоритетну мету створення Портфоліо останнє визначення. Адже це не просто механічна фіксація здобутків упродовж звітного періоду, це засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення вчителя, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє вчителеві проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

       Таким чином, робота над Портфоліо розвиває дослідницьку культуру вчителя, удосконалюючи особистісну, соціальну й професійну компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально працювати у світі, що постійно змінюється. Орієнтуючись на самооцінку і рефлексію, Портфоліо вчителя може стати мотиваційною основою діяльності педагога і сприяти його особистісному розвитку, стимулюючи до самоосвіти й удосконалення професійної підготовки.

       В ідеї Портфоліо як у сучасній формі представлення професіоналізму педагога якнайкраще реалізується гасло сучасного життя «Освіта впродовж життя».

Створення Портфоліо дає змогу від адміністративної системи обліку результативності педагогічної діяльності вчителя перейти до об’єктивної системи оцінювання рівня успішності його професійної діяльності. Використання Портфоліо дає змогу вчителеві досягти таких цілей:

$1üпростежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності;

$1ü систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші доробки;

$1üстворити можливість гідного представлення колегам свого досвіду;

$1üсприяти розширенню методичного діапазону навчального закладу;

$1üпідготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності;

$1üпідвищити рівень професійної конкурентоспроможності;

$1üпідготуватися до атестації.

     Таким чином, робота над створенням Портфоліо вирішує чимало завдань, що постають перед сучасним учителем та має широку сферу використання.

         Залежно від мети створення виділяють такі види Портфоліо:

$11.     «Папка досягнень», що спрямована на підвищення власної значимості вчителя і відображає його успіхи (уміщає грамоти, дипломи учителя й учнів, сертифікати, інформацію про перемоги в конкурсах тощо).

$12.     Рефлексивне Портфоліо, яке простежує динаміку особистісного розвитку вчителя, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані протягом певного періоду (уміщує статті, відеокасети із записом уроків та позакласних заходів, що засвідчує якісні зміни в методиці викладання, удосконалення стилю викладання, набуття й розвиток навичок викладання тощо).

$13.     Проблемно-тематичне Портфоліо, пов’язане з написанням статті, реферату, наукової роботи, доповіді на конференції, узагальненням результатів діяльності за певною проблемою.

$14.     Методичне Портфоліо, яке містить зібрані або створені педагогом методичні матеріали, що засвідчують рівень його професіоналізму.

$15.     Презентаційне Портфоліо, яке містить стислий виклад основних досягнень учителя, відомості про його освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси.

$16.     Комплексне Портфоліо, яке об’єднує всі попередні види Портфоліо, або декілька з них.

     Як окремий вид деякі дослідники виділяють Портфоліо, підготовлене для проходження атестації. Зміст і структуру такого Портфоліо визначає установа, яка атестацію проводить.

Залежно від авторства виділяють:

учня

 
       
   
 
   

навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

Залежно від носія інформації Портфоліо поділяють на «паперові» й електронні.

 

                   
     
     

електронне

 
 

„паперове”

 
         
 
 
 

 

 

 

 

 


Під електронним Портфоліо сьогодні мають на увазі сайт-портфоліо, який останнім часом набуває популярності. Можливості інтернет-ресурсів дозволяють яскраво і різнопланово представити інформацію, ознайомити з нею велику кількість людей, обмінюватися досвідом з колегами. Крім того, сайт-портфоліо уможливлює постійне оновлення поданих на ньому матеріалів, що стимулює автора сайту до самовдосконалення і поетапного вирішення завдань задля поставленої мети.

Учителі-предметники, учасники творчих і дискусійних груп за допомогою мережі «Партнерство в навчанні» (http://ua.partnersinlearningnetwork.com) організовують свої спільноти. Ця створена за підтримки корпорації Microsoft Мережа об’єднує освітян з багатьох країн світу, допомагаючи їм розкрити творчий потенціал та знайти однодумців у справі покращення освіти. Приєднавшись до мережі, учитель має в ній власну сторінку – Мій блокнот. З неї можна отримати доступ до спільнот, які його цікавлять або які він же і створив, особистих і загальних документів та інших завантажених ним у мережу ресурсів.

Сайт-портфоліо не заперечує існування «паперового» Портфоліо, але значно розширює можливості самопрезентації.Автор сайта-портфоліо може зробити паперовий еквівалент електронного Портфоліо у вигляді стислого витягу, що містить матеріали з посиланнями на сайт-портфоліо.

        Загальноприйнятої моделі Портфоліо не існує, адже Портфоліо вчителя підпорядковане обраній меті, і саме вона визначає його тип, відображає індивідуальність автора, рівень його професійної майстерності, намічені ним шляхи до самовдосконалення. Велику роль у формуванні Портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, у межах якої воно створюється. Робота над створенням Портфоліо вимагає від учителя регулярного самомоніторингу, націленості на самовдосконалення.

             Підходи до укладання Портфоліо визначено такі:

$1ØПортфоліо вчителя - це не тільки втілення успіхів педагога, а й матеріал, що висвітлює різні сторони його роботи. Навіть не зовсім вдала експериментальна робота може засвідчити його дослідницький підхід до викладання та стати поштовхом до вдосконалення педагогічної діяльності.

$1ØГрамотно укладене Портфоліо відповідає передовсім на питання «ЯК?» і тільки після того на питання «ЩО?».

$1ØЗмістова наповненість Портфоліо відповідає принципу цілісності, що передбачає тематичну завершеність поданих матеріалів.

$1ØДобір інформації до Портфоліо здійснюється на основі принципів об’єктивності й достовірності.

$1ØВиклад інформації в Портфоліо підпорядковується двом основним правилам: послідовність і ясність, що передбачає структуризацію матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень.

$1ØУсі декларовані педагогічні уміння підтверджуються прикладами проведених учителем заходів - таким чином реалізується вимога щодо наочності результатів роботи;

$1Ø Усі матеріали Портфоліо повинні бути акуратно й естетично оформлені.

$1Ø Обсяг опису узагальнених й презентованих матеріалів має бути стислим (10-12 сторінок). Додатки можуть охоплювати більший обсяг, адже вони ілюструють усі тези представленого опису.

$1ØМатеріали Портфоліо датуються: часовий обсяг поміщених матеріалів визначається метою укладання Портфоліо (протягом п’яти років - Портфоліо для атестації тощо). Матеріали Портфоліо періодично оновлюються.

     Структура Портфоліо може бути різною. Універсальна структура Портфоліо вчителя містить 5 розділів. Залежно від мети і типу Портфоліо окремий розділ може бути поділено на менші частини або ж можуть додаватися нові розділи. Кожен із пунктів розділу може бути виділений в окремий розділ.

 

Розділ І. Загальні відомості про вчителя.

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.

Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета.

                                                                     Розділ V. Навчально-матеріальна база.

 

Розділ І. Загальні відомості про вчителя (або Візитна картка).

   Цей розділ повинен представити педагога та розкрити процес його індивідуального розвитку. У розділі вказують:

$1·   Прізвище, ім’я, по батькові педагога. Поруч можна помістити портрет педагога, за бажанням – сформулювати девіз або педагогічне кредо.

$1·   Посаду (предмет, який викладається).

$1·   Категорію.

$1·   Назву навчального закладу.

$1·   Статус учителя. Вказується статус педагога у професійній галузі (учитель-методист, експерт, автор посібників, учасник конференцій, член товариства, здобувач наукового ступеня, керівник творчої групи, переможець або лауреат конкурсів, Відмінник освіти...). Бажано вказати рік освоєння кожного ступеня в професійному зростанні.

$1·   Інформацію про освіту (який заклад і коли закінчив учитель, яку спеціальність і кваліфікацію має відповідно до диплома). Якщо вчитель має декілька дипломів – указують усі.

$1·   Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи. Перераховуються навчальні заклади, у яких працював педагог. Цей пункт особливий тим, що дає уявлення про педагогічний досвід педагога.

$1·   Інформацію про підвищення кваліфікації. У цьому пункті вказуються кількість і час проходження курсів підвищення кваліфікації, семінари та тренінги, які відвідував учитель у міжкурсовий період. Якщо учитель був організатором курсів або семінарів, - це варто вказати. Вказують також і відвідання курсів, які не пов’язані з професією педагога, а стосуються суміжних галузей.

$1·  

Назва курсу (дисципліни, модуля).

Тема семінару.

Термін проходження (рік, місяць)

Навчальний заклад

№ свідоцтва

1

„Розвиток читацької компетенції учнів старших класів” (семінар)

жовтень, 2009 року

Технічний ліцей Шевченківського району

 

2

Участь у Всеукраїнській конференції вчителів-новаторів „Партнерство в навчанні”

березень, 2010року

КУ імені Бориса Грінченка

 

 

       Детальніше характеризуються ті курси (теми, модулі) із практики підвищення кваліфікації, які найбільше вплинули на стиль викладання вчителя, змінили його ставлення до викладання тощо.

$1·   Нагороди, грамоти, подяки. Цей пункт містить матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних галузях: копії документів, які засвідчують наявність вчених і почесних звань і ступенів, державні нагороди, грамоти, дипломи різноманітних конкурсів. Бажано помістити нагороди, грамоти в порядку значимості. Певна частина відомостей цього розділу буде розташована на титульній сторінці, наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, посада (предмет, який викладається), категорія, назва навчального закладу, проблема, яка досліджується, тощо.

       Якщо вчитель створює Портфоліо для участі в конкурсі, цей розділ можна доповнити інформацією про особисту карту вчителя (або виділити її в окремий підрозділ). В особистій карті вказуються всі дані про місцезнаходження вчителя і його навчального закладу, включаючи електронну адресу.

$1·   На титульній сторінці необхідно зазначити дату створення Портфоліо.

 

       Окремі пункти І Розділу можна виокремити і сформувати їх у розділ „Професійна автобіографія”. До цього розділу ввійдуть пункти „Посади і призначення”, „Карта самоосвіти вчителя”, „План самоосвіти на п’ять років”. У карті самоосвіти вказують джерела інформації, якими користується педагог. У плані самоосвіти вказують тему самоосвіти, мету і завдання професійного розвитку. До нього включають види діяльності, що характеризують цей процес (вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури, розробку програмно-методичного забезпечення навчального процесу, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи вчителя, підвищення кваліфікації тощо).

        

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.

   До цього розділу поміщають методичні матеріали, які свідчать про рівень професіоналізму педагога. Цей розділ містить:

$1·   Авторські програми з предмета, програми факультативів і гуртків, елективних курсів, досвід адаптації до предмета інноваційних технологій, конспекти відкритих уроків, завдання, що їх розробив педагог і які отримали громадське визнання.

$1·   Рукописи кандидатської і докторської дисертацій.

$1·   Результати творчого звіту, реферату, доповіді, статті.

$1·   Результати роботи в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних творчих групах, співробітництво з методичним центром, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, проведення педагогічної практики, участь в оргкомітеті і журі олімпіади тощо.

$1·   Результати проведення експериментальної, дослідницької роботи. Результати апробації підручників, посібників, педагогічних програмових засобів.

 

Дата

Тема роботи

Форма співробітництва

Результат

Короткий висновок про ефективність участі

1.

жовтень-листопад 2009 року

«Упровадження інноваційних технологій у практику викладання зарубіжної літератури»

Методист-кореспондент кафедри методики

мов і літератури

ІППО КУ

імені Бориса Грінченка

Написання статті

Надрукована у журналі «Всесвітня література». (Можна подати короткий висновок керівника).

2.

березень 2010 року

 

Член журі ІІІ (міського) етапу олімпіади із зарубіжної літератури

Перевірка робіт, складання протоколів

(Можна подати короткий висновок керівника).

3.

протягом 2009-2010 н.р.

„Зарубіжна література, 8 клас”

Експерт в апробації від м. Києва ППЗ ЗАТ «Мальва»

Проведення апробації, написання експертного висновку

(Можна подати короткий висновок керівника).

$1·   Аналіз програми з предмета та обґрунтування вибору комплекту навчально-методичної літератури, аналіз підручників.

$1·   Обґрунтування вибору і використання освітніх технологій.

$1·   Обґрунтування вибору і застосування засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів.

$1·   Методику використання сучасних освітніх технологій, у тому числі ІКТ в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку тощо. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремі розділи: «Сучасні освітні технології», «Інноваційна діяльність». Учителю необхідно вказати новинки, які застосовувались у його роботі і дозволили оптимізувати навчально-виховний процес та досягнути найкращого результату. Вчителю легше буде висвітлювати це питання, якщо педагогічний колектив школи бере участь в експерименті або впроваджує інноваційну діяльність, є експериментальним майданчиком наукового закладу або якщо тема розробляться методичним об’єднанням учителів-словесників).

$1·   Інформацію про участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремий розділ «Участь у професійних конкурсах», у якому висвітлити, у яких конкурсах, конференціях брав участь учитель, з якою метою, яку проблему педагогічної діяльності висвітлював, що йому дав такий досвід).

$1·   Інформацію про участь у методичних і предметних тижнях.

$1·   Інформацію про організацію і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо.

       В окремий розділ, за потребою, можна помістити інформацію „Узагальнення і поширення педагогічного досвіду”. Ця проблема може стати й провідною метою для укладання Портфоліо. У цьому розділі перераховують і аналізують усі заходи, пов’язані з визначеною темою досвіду за вказаний в Портфоліо період: теми й дати виступу на педрадах, семінарах, конференціях, публікації у фахових виданнях, створені методичні розробки і виконані проекти, курси підвищення кваліфікації, які стосуються теми досвіду.

 

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.

       Матеріали цього розділу повинні формувати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності. За допомогою інтерв’ю, співбесіди, спостереження, ранжування, анкетування, зрізів знань, аналізу перевірочних і творчих робіт необхідно регулярно проводити спостереження за результативністю навчально-виховної роботи з предмета.

       У цьому розділі поміщають:

$1·Матеріали, що демонструють результати опанування учнями програм з предмета і сформованості в них ключових компетенцій з дисципліни.

$1·Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за звітний період на основі контрольних зрізів, участі вихованців в олімпіадах і конкурсах різних рівнів.

 

Дата

Назва конкурсу, олімпіади

Рівень

Кількість заявлених учасників

Результат

1.

2009р.

Олімпіада із зарубіжної літератури

міський

2

Переможців немає

2.

2010р.

Олімпіада із зарубіжної літератури

міський

2

Один учень посів І місце

3

2010 р.

Керівництво науково-дослідними роботами в МАН. Секція „Зарубіжна література”

міський

2

Один учень посів І місце

 

$1·   Результати проміжної підсумкової атестації учнів: відомості про наявність медалістів, відомості про вступ до вузів за спеціальністю.

$1·   Опис творчих робіт учнів.

$1·   Опис науково-дослідної роботи учнів.

Безперечно, діаграми, графіки, покликані висвітлити позитивну динаміку досягнень учнів і справляють позитивне враження. Проте, важливіше продемонструвати зацікавленість учнів предметом, їхнє бажання продовжувати читати впродовж життя, незважаючи на обраний фах. Їхню здатність критично мислити, творчо підходити до вирішення проблем, висловлення власної позиції. Здійснити це можна за допомогою анкетування, опитування й інших методів діагностики; подачі фрагментів поточних учнівських робіт, відгуків колег, батьків тощо, поміщених у додатках. На основі виконаних творчих робіт учнів необхідно визначити їх успішність і якість, вміння самостійно обробляти інформацію, використовуючи велику кількість джерел, вміння застосовувати ІКТ для реалізації мети тощо.

 

Термін

(Рік, чверть, семестр)

Клас

Кількість учнів

Успішність %

Якість

%

Примітка

2008-2009 н.р.

5 А

28

100%

68%

 

2009-2010 н.р.

6-А

28

100%

70%

 

 

Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета.

         Розділ повинен містити такі документи:

$1·   Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, які виконали учнів з дисципліни.

$1·   Список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо.

$1·   Сценарії позакласних заходів, фотографії, диски із записом заходів (у додатках).

$1·   Програми роботи гуртків, факультативів, елективних курсів тощо.

$1·   Опис позакласної роботи з предмета.

$1·   Інші документи.

Розділ V. Навчально-матеріальна база.

   Цей розділ містить:

$1·   Перелік словників та іншої довідкової літератури з предмета.

$1·   Список наочності (макети, схеми, ілюстрації, портрети тощо).

$1·   Перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-відео-посібники тощо).

$1·   Перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання творів і под.).

$1·   Презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу.

$1·   Інші документи.

         Окремим розділом можна помістити інформацію, яка містить опис громадської діяльності вчителя. Наприклад, членство у профспілці, асоціації викладачів зарубіжної літератури, керівництво шкільним (районним) методичним об’єднанням, наставництво, керівництво школою молодого вчителя тощо.

         Велике значення в роботі педагога має його діяльність як класного керівника. До такого розділу можна помістити аналіз результативності роботи з батьками й учнями, подати результати діагностик і самоаналіз педагога, аналіз роботи з батьками, опис виховних технологій, які використовує наставник під час роботи з учнями тощо.

         За бажанням, до Портфоліо можна додати розділ «Факти, які варто згадати», у який можна помістити інформацію, що не підходить до жодного розділу. Наприклад, відомі імена випускників учителя, публікації про вчителя у пресі та ін.

         Насамкінець висловимо декілька методичних порад.

         Портфоліо – це живий документ, який вимагає до себе уваги й безперервного коригування даних, що застаріли, і внесення нових матеріалів. Перед початком створення Портфоліо необхідно чітко сформулювати мету, з якою вчитель його укладатиме, і поміщати до Портфоліо ті, документи, які сприяють реалізації обраної теми. Структура і виклад матеріалу залежить від поставлених завдань та від індивідуальності вчителя.

$1·               Готуючись до укладання Портфоліо, учитель має обміркувати, які розділи буде містити Портфоліо і яка інформація складатиме кожен розділ. За необхідності можна робити посилання з одного розділу на інший.

Коментар до Портфоліо повинен бути вдумливим, відображати думки вчителя щодо його діяльності, давати повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді вступу, пояснювальної записки, есе і т.ін.

Особливу цінність у вчительському Портфоліо мають матеріали про участь педагога в професійних конкурсах, виступи на конференціях, проведення майстер-класів, результати анкетування й відгуки про творчу (або експериментальну) роботу, рецензії на підручник, статтю, аналіз проведеного відкритого уроку, резюме, підготовлене педагогом з оцінкою власних професійних досягнень.

         Як уже зазначалось, обсяг опису в Портфоліо не повинен бути великим, усі матеріали, зокрема відгуки, поміщають у додатки.

         У Додатках може бути розміщено такі матеріали:

$1·   автобіографія, у якій розкривається значення обраної професії в житті вчителя, його схильність до викладання предмета;

$1·   педагогічна філософія – основні підходи до навчання і виховання учнів;

$1·   матеріали виступів на педрадах, семінарах, конференціях;

$1·   публікації (найвагоміші);

$1·   розробки уроків і позакласних заходів, пам’ятки, програми факультативів тощо;

$1·   копії рецензій на посібники, підручники тощо;

$1·   копії документів, що засвідчують проходження курсів ПК, участь у конференціях, семінарах тощо;

$1·   копії дипломів, грамот, сертифікатів, які отримав учитель і його учні;

$1·   зразки творчих робіт і проектів учнів;

$1·   пояснення вчителя до створеного Портфоліо.

Для полегшення роботи над Портфоліо необхідно систематизувати свій доробок. Тому варто завести папки-накопичувачі, розміщуючи в них створені матеріали за рубриками. Можна складати картотеки матеріалів, що дозволить, якісніше готуватися до проведення уроків. Необхідно постійно контролювати процес і результати своєї діяльності, адже без цього складно своєчасно коригувати зроблене, давати йому оцінку, удосконалювати роботу. Доцільно скласти план самоосвіти, що допоможе своєчасно вносити в освітній процес елементи нового, і забезпечить систематичне зростання педагогічної майстерності. Корисно використовувати кожну можливість поділитися досвідом або взяти участь у вивченні досвіду іншого вчителя.

Кожний учитель має вагомий доробок, з якого слід почати створення Портфоліо – сучасної форми презентації свого професіоналізму.

 

Інтернет-ресурси:

 

 

$11.     Габбасова Н. Г.«Портфолио учителя.  Обобщение и систематизация педагогических достижений» Педагогический альманаха «День за днем» - CHELPRO.RU

$12.     http://teacher.at.ua/publ/primernaja_struktura_portfolio_uchitelja/19-1-0-3979

 

$13.     Портфоліо вчителя. http://prokinana.narod.ru/

 

$14.     Портфоліо вчителя. http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya

 

$15.     Фестиваль педагогических идей. Открытый урок.http://festival.1september.ru/articles/533195/

 

$16.     http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23

 

$17.     Портфоліо вчителя. http://www.openclass.ru/stories/96442

 

$18.     http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390

 

$19.     Самоосвіта вчителя. http://edunet.zn.uz/593

 

$110.Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская?

http://www.lelien.org/spip.php?article56

 

$111.Педагогическаямастерская как форма взаимодействия педагогов. \\

http://www.school_15001.edu35.ru/pedsovet3.doc.doc.