ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Словничок вчителя

Активізація навчально-пізнавальної діяльності - проведення в активний діяльний стан розумових , моральних і фізичних сил учнів за допомогою спеціальних методичних прийомів для досягнення конкретної мети.

Актуалізація - відтворення в памяті системи провідних знань (понять , положень ,правил , фактів , уявлень), життєвого досвіду , а також засвоєних раніше способів учіння (умінь , навичок ,логічних операцій ,прийомів) ,які виступатимуть інструментом для здобування та обробки нової інформації .

Алгоритм - система операцій , виконаних у чіткому порядку, послідовність їх виконання призводить до вирішення поставленого завдання .

Анотація - стисла характеристика книжки ,статті, рукопису ,їхнього змісту,спрямованості , призначення тощо.

Апробація - схвалення ,затвердження , яке базується на перевірці , випробуванні.

Випереджувальне навчання - організація вчителем попереднього вивчення найскладнішого для учнів матеріалу задовго до його опрацювання за навчальною програмою.

Відкритий урок - форма розкриття і передачі педагогічного досвіду , що дає змогу наочно ознайомитися з методикою роботи над певною темою , побачити нові технології навчання ,індивідуальні особливості педагогічної майстерності окремого вчителя.

Всеобуч - охоплення різними видами навчання всіх без винятку дітей шкільного віку певної території обслуговування відповідно до вимог Конституції України.

Геніальність – найвищій ступінь обдарованості людини.

Глосарій - тлумачний словник до тексту, що пояснює маловживані та застарілі слова.

Дидактична гра - гра , спеціально створена або пристосована з метою навчання.

Дебати - обговорення якогось питання, обмін думками ,суперечки , дискусії.

Дедукція-перехід від загального до окремого ,одиничного ;це одна з форм умовиводу , коли на основі певних правил логіки з одних посилань виводиться новий висновок.

Державний стандарт освіти – система параметрів , що визначає державну норму освіченості , яка відображає суспільний ідеал і враховує реальні можливості освіти в досягненні цього ідеалу. Такі параметри розкриваються за допомогою базового навчального плану , стандартів освітніх галузей , що входять до інваріативної частини цього плану, системи примірників , які дають змогу визначити рівень якості загальноосвітньої підготовки.

Дидактика - частина педагогіки , яка розробляє теорію освіти і навчання, а також виховання в процесі навчання ; це теоретична і нормативно –практична наука , яка розкриває основи ефективної організації та здійснення навчання як цілісної системи , в якій взаємодіють учитель і учень .

Дидактичний аналіз уроку – аналіз основних дидактичних категорій ( реалізація принципів дидактики , вибір методів , прийомів і засобів навчання й виховання школярів . Дидактична обробка навчального матеріалу уроку , педагогічне керівництво самостійною пізнавальною діяльністю) .

Дидактичні принципи навчання - науковість, доступність , активність, систематичність , системність, послідовність , самостійність, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, емоційність , оптимізація , міцність результатів навчання , зв'язок навчання з життям , використання наочності, формування навичок самоосвіти…Принципи навчання дають відповідь на питання :”Як організувати навчальний процес ?”

Дискусія - обговорення будь-якого проблемного питання на зборах, у пресі , під час бесіди.

Диспут - публічне сперечання на наукову або суспільну тему .

Диференціація навчання - створення таких умов, за яких кожен учень міг би повноцінно оволодівати змістом навчального матеріалу, гармонійно розвиватися відповідно до своїх індивідуальних можливостей.

Ділова гра - навчальна гра , під час якої створюються умови, наближені до реалій життя.

Доктрина – вчення , наукова або філософська теорія , політична система ,керівний теоретичний або практичний принцип , зв’язна концепція , сукупність принципів.

Евристична бесіда - бесіда , під час якої відбувається поелементна пізнавально-пошукова діяльність учнів , що спричинює відкриття ними нових знань .

Емоційний фон уроку - особлива атмосфера навчального спілкування на уроці , яка базується на певному співвідношенні емоційного стану вчителя та учнів.

Емпатія - співпереживання, розуміння емоційного стану співрозмовника і відповідне виявлення своїх почуттів.

Ефективність навчання - міра досягнення мети як мислено уявленого результату навчання.

Єдині орфографічні вимоги - шкільний режим грамотного письма та культури мовлення ; система вимог до оформлення всіх видів шкільної документації .

Загальна освіта – процес і результат оволодіння системою знань з основ наук про природу , суспільство , людину , а також сукупність відповідних умінь і навичок , необхідних для кожної людини незалежно від роду її діяльності .

Засоби навчання - матеріальні предмети, які допомагають учителю організувати ефективне навчання , а учням-успішно оволодіти знаннями.

Зміст освіти - чітко окреслена система знань, умінь і навичок , якими повинні і можуть оволодіти учні та які забезпечують усебічний розвиток розумових і фізичних здібностей , формування світогляду , моралі й поведінки.

Зріз знань - визначення рівня знань учнів у письмовій або усній формі.

Інваріативна складова навчального плану - частина навчального плану , яка має забезпечити соціально необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань , умінь і навичок , потрібний для всебічного розвитку . Вона містить обов’язкові навчальні предмети .

Індукція - логічна операція , коли на підставі знання про окреме можна робити умовивід про загальне .

Інновація в педагогіці - процес створення та впровадження нових засобів для розв’язання тих педагогічних проблем , які досі розв’язували по - іншому .

Інтегрований урок - урок , на якому учні вивчають важливі і близькі за змістом блоки відомостей з різних предметів.

Інтерактивна технологія навчання - організація навчального процесу , за якої неможлива неучасть школяра у колективному процесі навчального пізнання.

    Групи інтерактивних технологій :
  • кооперативного навчання (робота в парах , ротаційні трійки , два-чотири-всі разом , карусель , робота в малих групах , акваріум );
  • колективно- групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі , мікрофон , незакінчені речення , мозковий штурм , ажурна пилка , аналіз ситуації , вирішення проблем , дерево рішень ) ;
  • ситуативного моделювання (симуляції або імітаційні ігри , спрощене судове слухання , громадські слухання , рольова гра ) ;
  • опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи позицію , зміни позицію , неперервна шкала думок , дискусія , дебати ).

Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно–філософського та культурно-естетичного профілю .

Колоквіум - бесіда викладача з учнями з метою зясування їхніх знань.

Комбінований аналіз уроку - оцінювання (одночасне ) основної дидактичної мети уроку та структурних елементів .

Комплексний аналіз уроку - одночасний аналіз дидактичних , психологічних та інших основ уроку .

Концепція – науково обґрунтоване положення , система поглядів .

Мета уроку – свідоме бачення вчителем кінцевого результату конкретного уроку . Визначається триєдина мета уроку : освітня (навчальна , дидактична ) , розливальна і виховна : освітня означає засвоєння учнями теоретичних знань та оволодіння відповідними вміннями й навичками ; розвивальна- научити дітей виконувати певні розумові дії , логічні операції ; виховна – формування в учнів певних рис та якостей .

Методика – сукупність методів , прийомів цілеспрямованого виконання будь - якої роботи ; галузь педагогічної науки , яка вивчає закономірності навчання певного навчального предмета .

Метод навчання – спосіб , за допомогою якого учні під керівництвом вчителя прямують від незнання до знання . Методи навчання : за джерелами здобуття знань (словесний , наочний , практичний ), за логікою засвоєння знань ( аналітичний , індуктивний , дедуктивний , метод аналогії…) ; за характером навчально - пізнавальної діяльності учнів ( інформативно – повідомлювальний , пояснювально – ілюстративний , частково –пошуковий , дослідницький , проблемного викладу …)

Методична оперативна нарада – її проводять з педколективом раз на місяць . Мета : усунення допущених недоліків у роботі…

Мозковий штурм – ефективний метод колективного обговорення , що спонукає учасників проявляти свою увагу та творчість. Мета – зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу .

Мотивація навчання - використання в навчанні системи мотивів , різних способів стимулювання та спонукання з метою спрямування і залучення учнів до активного навчального пізнання .

Навчальна програма - державний нормативний документ , що визначає зміст навчального предмета і представляє його тематично за роками навчання .

Наочність - предмети , які використовують під час навчання , а також метод навчання , що ґрунтується на таких предметах.

Науково - практична конференція - зібрання певних груп населення , організацій для обговорення та розв’язання окремих питань , що мають практичне значення .

Нетрадиційний урок - урок , на якому найповніше враховуються вікові особливості , інтереси , нахили , здібності кожного учня . Типи нестандартних уроків : інтегрований урок , урок –семінар , урок –практикум , урок - залік , урок-рольова гра , урок-прес-конференція , урок-гра „ Що? Де ? Коли? „ , урок КВК , урок-фестиваль , урок –аукціон , урок-диспут , урок-бесіда за круглим столом .

Нетрадиційні форми методичної роботи - форми методичної роботи , які не належать до традиційних . Більшість із них має інноваційний характер : методичний фестиваль , панорамний урок , методичний діалог , методичний ринг , методичний міст , методичний аукціон , педагогічний консиліум , розв’язання педагогічних завдань , тренінг , методичні посиденьки , педагогічний КВК , проблемний стіл , психолого – педагогічний семінар , дискусія , педагогічний турнір …

Новаторство - нове , оригінальне , прогресивне в творчій діяльності людей , що виходить за межі існуючих рекомендацій , нормативів .

Обдарованість – сукупність високого рівня природних задатків і схильностей як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності .

Об’єкт навчання – учень або група людей на розум , емоції і волю яких здійснюється цілеспрямований вплив за допомогою змісту і засобів навчання з метою організації засвоєння ними цього змісту .

Освітня технологія - науково обґрунтована педагогічна система , яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій , спроектованих на розв’язання проміжних завдань і наперед визначений кінцевий результат .

Особистісно зорієнтоване навчання – навчання , центром якого є особистість дитини , її самобутність , самооцінка .

Педагогіка – наука про закономірності навчання , виховання і освіти молодого покоління відповідно до мети і завдань , висунутих конкретними історичними умовами життя людей.

Педагогічні читання - періодичні зібрання педагогів , які проводяться з метою поширення новітніх досягнень у галузі педагогічної науки та передового педагогічного досвіду .

Педагогічна рада - постійний колегіальний орган управління навчальним закладом .

Перспективний план – модель майбутньої діяльності педагогічного колективу та його керівників .

Повний аналіз уроку – система аспектних аналізів , що містять оцінку реалізації завдань уроку , зміст і види навчальної діяльності учнів за такими характеристиками як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової діяльності , розвиток учнів , реалізація дидактичних принципів , результативність уроку .

Порівняльний контроль – одночасна перевірка якості викладання в декількох учителів , які працюють у паралельних класах і викладають один і той самий предмет або розробляють одну і ту саму педагогічну проблему .

Поурочний план – планування діяльності на конкретному уроці . Обов’язкові елементи поурочного плану :дата , номер уроку , тема уроку , мета (освітня , розливальна , виховна), обладнання , тип уроку , хід уроку , домашнє завдання , форми і методи проведення уроку.

Проблемне навчання - вид навчання , під час якого учні здобувають нові знання та вміння через систематичне розв’язання проблем , проблемних ситуацій , проблемних завдань .

Продуктивне навчання – освітній процес , що призводить до розвитку ролі особистості у співтоваристві одночасно зі змінами в самому співтоваристві .

Профільне навчання - ефективний шлях здійснення диференціації навчання в старшій школі , яке має на меті забезпечити поглиблену допрофесійну підготовку старшокласників у тій чи іншій галузі знань і діяльності , в якій у них проявилися стійкі інтереси і здібності.

Психологічний аналіз уроку – вивчення виконання психологічних вимог до уроку(забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвивального типу ) .

Психолого–педагогічний аналіз уроку – одночасний аналіз дотримання педагогічний і психологічних основ процесу навчання .

Реферат – стислий виклад наукової праці, вчення , змісту книги ; доповідь на будь-яку тему , що складається з огляду літературних , наукових та інших джерел .

Рефлексія – здатність людини до самопізнання , вміння аналізувати свої дії , вчинки , мотиви і зіставляти їх із суспільно значущими цінностями , а також діями та вчинками інших людей .

Розвивальне навчання – цілісна педагогічна система , яка забезпечує оптимальні умови для розвитку учнів як суб’єктів навчання . Головною метою розвивального навчання є формування активного , самостійного творчого мислення учня й на цій основі поступового переходу в самостійне навчання , виявлення потенційних можливостей учнів.

Рівні засвоєння знань – репродуктивний : знання учнів виступають як усвідомлено сприйнята інформація , яка , в разі необхідності , може бути швидко і точно відтворена ; реконструктивний : знання учнів виявляються у вмінні точно застосовувати їх у подібних умовах ; творчий : учні можуть застосовувати знання в нетипових ситуаціях .

Рольова гра – навчальна гра , під час застосування якої кожному учаснику надано певну роль чи визначень його функцію .

Семінар–практикум – заняття , які сприяють запровадженню всього нового в роботу вчителя .

Симуляції – створені вчителем ситуації , під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури , пов’язані з діяльністю суспільних інститутів , які існують у справжньому економічному , політичному та культурному житті .

Систематичність навчання – відповідність викладу матеріалу внутрішній логіці й структурі навчального предмета , що забезпечується дидактичними правилами : від простого до складного ; від менш повного і точного до більш повного і точного , від часткового до загального .

Системний аналіз уроку – розгляд уроку як єдиної системи з погляду вирішення головного дидактичного завдання й одночасного вирішення розливальних завдань уроку , забезпечення формування знань , умінь і навичок учнів , засвоєння ними способів навчання .

Стислий оцінний аналіз уроку – загальна оцінка навчально-виховної функції уроку , що характеризує вирішення освітнього , виховного та розвивального завдань та їх реалізації .

Структура уроку – сукупність елементів уроку , що забезпечують його цілісність і збереження основних характеристик у різних варіантах поєднання . До таких елементів належать : організація початку уроку , постановка мети і завдань уроку , пояснення , закріплення , повторення , домашнє завдання , підсумок уроку .

Структурний аналіз уроку – виявлення та оцінювання домінуючих елементів уроку , їхньої доцільності , що забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів .

Структурно-часовий аналіз уроку – оцінювання використання часу уроку на кожному етапі .

Творчий звіт – форма методичної роботи , коли учитель звітує про результати навчально –виховної роботи .

Тематичний контроль – відвідування всіх уроків , відведених на вивчення теми в даному класі , з метою ознайомлення із системою роботи вчителя , оцінювання оптимальності вибраних структур уроків , сполучення форм , методів і засобів навчання .

Тематичний облік знань – перевірка за результатами вивчення тем і розділів навчальних курсів . Форми тематичного обліку знань : контрольна робота , самостійна робота , залік , тестування , предметний диктант , семінарське заняття , захист творчого проекту , усне опитування , практична робота …

Типологія уроків :

  • за етапами навчального процесу ( уроки вступні , первинного ознайомлення з матеріалом, створення понять і правил ; застосування знань , формування вмінь і навичок , повторення й узагальнення , контрольні та змішані ;
  • за основним способом їх проведення : лекції чи бесіди , екскурсії, самостійна робота учнів , кіно-уроки , лабораторні , практичні заняття ;
  • за провідною освітньою метою : урок засвоєння нових знань , урок формування нових умінь і навичок , урок комплексного застосування знань , умінь і навичок , урок узагальнення і систематизації знань , урок перевірки і корекції знань , умінь і навичок , комбінований урок.

Урок - форма організації навчальної роботи , яка відбувається в межах точно визначеного часу з постійним складом учнів відносно однакового рівня підготовленості й віку відповідно до розкладу .

Форми навчальної діяльності – фронтальна , індивідуальна , групова ; уроки , семінари , факультативи , гуртки , додаткові заняття , екскурсії , консультації , навчальні конференції , практикуми …

Функції навчання – освітня , виховна , розвивальна .