ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Положення про шкільну бібліотеку

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом № 74 від 26.02.2014р.

«Про затвердження

Положення про бібліотечний

фонд навчальної  літератури»

Директор гімназії №3

____________ О.В. Петров

«____»__________ 2014р.

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №3

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

1. Загальні положення

1.1.  Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення підручниками та навчаль­ними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» від 27 серпня 2010 р. № 781 та Порядку забезпечення учнів загальноос­вітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24 грудня 1999 р. № 442/311/155 (зі змінами та доповненнями); узгоджено з вимогами Інструкції про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затвер­дженої наказом Міністерства освіти України від 15 червня 1995 р. № 119-21 та ін­ших нормативних документів із бухгалтерського обліку.

1.2.Положення визначає загальні правила і регулює порядок комплектування, організації, використання та збереження бібліотечного фонду навчальної літерату­ри з метою оперативного і повного забезпечення навчально-виховного процесу Херсонської гімназії №3 навчальними виданнями, іншими документами та інформацією про них.

1.3.  Бібліотечний фонд навчальної літератури - це спеціалізований фонд до­кументів бібліотеки гімназії незалежно від їх виду і кількості примірників, призначе­них для забезпечення навчального процесу

1.4.Безпосередньо роботу з бібліотечним фондом навчальної літератури веде біблі­отекар.

2. Структура і склад фонду навчальноїлітератури

2.1.  Фонд навчальної літератури вміщує документи навчального призначення незалежно від їх виду, матеріальної конструкції та носія інформації, що мають від­повідний гриф Міністерства освіти і науки України (МОН України) і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожно­му ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей ді­тей, а також професійних потреб педагогічного колективу.

2.2.    Примірна структура фонду навчальної літератури:

-    фонд шкільних підручників (для учнів 1-4-х класів; для учнів 5-9-х кла­сів; для учнів 10-11-х класів);

-    фонд навчальних посібників (хрестоматії,  книги для читання, навчальні довідкові видання (словники, енциклопедії, довідники);

-    фонд навчально-методичної літератури (навчальні плани, програми, на­вчально-методичні посібники тощо);

-    фонд електронних, аудіовізуальних видань (програмно-педагогічні засо­би).

3. Загальні принципи і порядок комплектування

3.1. Бібліотечний фонд навчальної літератури формується відповідно до на­вчальних планів і програм на основі відомостей про контингенти учнів та нормати­вів їх забезпечення.

3.2.  Джерелами комплектування бібліотечного фонду шкільних підручників є МОНУкраїни (централізоване постачання),  обмінні фонди інших  шкільних бібліотек міста та обмінно-резервний фонд методичного кабінету при управлінні освіти тощо.

3.3.Шкільні підручники з предметів інваріантної складової навчального плану, в т.ч. навчальні посібники серії «Шкільна бібліотека», надходять до бібліотечних фондів за кошти державного бюджету на умовах державного замовлення через опе­рації централізованого постачання.

3.4.  Навчально-практичними виданнями (прописи, робочі зошити, збірники тестів, завдань і вправ, контурні карти тощо) учні забезпечуються за кошти батьків індивідуально або колективно за рішенням батьківських комітетів.

3.5.Навчально-методична та дидактична література закуповується для бібліо­теки гімназії за рахунок місцевого бюджету, інших доброчинних джерел фінансування.

3.6.  Усі навчальні видання та документи, що надійшли через централізоване постачання, придбані за бюджетні чи позабюджетні кошти, одержані в дарунок як гуманітарна допомога на умовах обміну або на заміну втрачених чи пошкоджених користувачами, зараховуються до бібліотечного фонду навчальних видань в уста­новленому порядку.

3.7.  Навчальна література, яка отримана закладом за рахунок позабюджетних джерел, реєструється в облікових документах із зазначенням джерела надходження.

3.8.    Стан бібліотечного фонду навчальної літератури, рівень забезпечення нею навчально-виховного процесу підлягає постійному моніторингу, прогнозуван­ню, звітності в установленому порядку.

4. Правила користування навчальною літературою з бібліотечних фондів 

4.1. умови користування шкільними підручниками для учнів навчального за­кладу:

4.1.1.шкільними підручниками з навчальних предметів інваріантної скла­дової базового навчального плану забезпечуються учні 1-11-х класів із бібліо­течних фондів у розрахунку один підручник на одного учня;

4.1.2.розподіл підручників між класами здійснюється пропорційно до кон­тингентів учнів із урахуванням наступності у використанні підручників автор­ської лінії;

4.1.3.учні загальноосвітнього навчального закладу одержують комплект шкільних підручників на навчальний рік;

4.1.4.на початку навчального року бібліотекар видає з фонду шкільної бібліотеки підручники учителям початкових класів, класним керівникам 5-11-х класів на весь контингент учнів класу згідно з графіком. Факт видачі підручників фіксується в окремому обліковому документі «Журнал обліку виданих підручників»;

4.1.5.учителі початкових класів та класні керівники несуть відповідаль­ність за одержаний комплект підручників, ведуть облік підручників у журналі обліку видачі підручників, виданих учням класу, здійснюють контроль за їх збереженням;

4.1.6.у разі переведення/відрахування/випуску учня з навчального закла­ду підручники, які видані учню в користування, мають бути повернені в на­лежному стані й у повному обсязі до бібліотечного фонду. Факт розрахунку учня з бібліотекою засвідчується в обхідному листі;

4.1.7.наприкінці навчального року вчителі початкових класів та класні керівники повертають до бібліотечного фонду комплекти навчальної літе­ратури згідно з графіком повернення підручниківуналежному стані, відремонтовані у разі необхідності;

4.1.8.учні 5-11-х класів на свій читацький формуляр можуть взяти на­вчальну літературу, що не входить до обов'язкового комплекту для класу, в якому вони навчаються (наприклад, для повторення, для підготовки до ЗНО, ДПА тощо], на умовах, передбачених правилами користування бібліотекою на­вчального закладу;

4.1.9.учні 1—11-х класів зобов'язані бережливо ставитися до шкільних підручників, нести відповідальність за їх збереження.

4.2. Умови користування навчальною літературою для педагогічних працівни­ків та інших працівників закладу:

4.2.1.педагогічні працівники навчального закладу отримують із бібліотеч­них фондів навчальну літературу на свій читацький формуляр на загальних за­садах;

4.2.2.учителі початкових класів та вчителі-предметники мають право отримати в користування на навчальний рік комплект підручників із бібліо­течного фонду з предметів відповідно до педагогічного навантаження у разі стовідсоткового забезпечення цими підручниками учнів;

4.2.3.дефіцитні видання, рівень забезпечення якими становить до 10%, із бібліотечного фонду не видаються і надаються в користування у читальній залі;

4.2.4.наприкінці навчального року, перед виходом у відпустку, педагогіч­ні та інші працівники закладу зобов'язані повернути до бібліотеки взяті ви­дання;

4.2.5.у разі звільнення працівника з навчального закладу підручники, що ви­дані йому для користування, мають бути повернені в належному стані й у повно­му обсязі до бібліотечного фонду до видання наказу про звільнення. Факт розра­хунку працівника з бібліотекою засвідчується в обхідному  

4.3. Умови користування навчальною літературою для допоміжного персона­лу школи, батьків учнів та інших категорій користувачів:

4.3.1.інші працівники школи , а також батьки учнів, користуються шкільними підручниками на загальних за­садах передбачених правилами корис­тування бібліотекою навчального закладу;

5. Облік та збереження бібліотечного фонду навчальної літератури

5.1.  Бібліотечний фонд навчальної літератури (шкільні підручники і навчаль­ні посібники) обліковується і зберігається окремо від основного фонду бібліотеки.

5.2.  Облік бібліотечного фонду навчальної літератури здійснюється відповід­но до чинних нормативних документів і передбачає: прийом, штемпелювання, ре­єстрацію надходження, переміщення, вибуття, а також перевірку наявності видань і документів у фонді.

5.3.  Сумарнийоблік підручників, що надходять/переміщуються/вибувають із бібліотечного фонду, провадиться партіями за одним супровідним документом (рахунок-фактура, накладна, акт, реєстр). Формами сумарного обліку є «Книга су­марного обліку бібліотечного фонду підручників» та «Журнал обліку виданих підручників».

5.4.  Індивідуальний облік надходження кожної назви підручника здійснюєть­ся шляхом реєстрації підручника в «Реєстраційній картотеці руху підручників».

5.5.  Відповідальність за правильність організації обліку та здійснення контр­олю за дотриманням норм і вимог з обліку бібліотечного фонду навчальної літера­тури, а також забезпечення умов для виконання правил обліку покладено на за­відувача бібліотеки.

5.6.Бібліотечний фонд навчальної літератури підлягає щорічній інвентариза­ції в терміни та порядку, передбачені нормативними документами.

5.7.  Непридатні для користування підручники та навчальні посібники вилу­чаються з бібліотечних фондів і списуються за рішенням комісії з питань форму­вання бібліотечних фондів навчального закладу згідно з вимогами нормативних документів з бібліотечного та бухгалтерського обліків. Списані згідно з актом під­ручники та навчальні посібники передаються до організації по заготівлі вторсировини. Кошти, одержані від зданих підручників, перераховуються на відповідний розрахунковий рахунок закладу і спрямовуються на розвиток бібліотеки (поповне­ння бібліотечного фонду, передплата періодичних видань, службові потреби біблі­отеки). Окремі списані книги, що знаходяться у задовільному стані, у разі потреби передаються до навчальних кабінетів.

5.8.  Видання, прийняті від користувачів на заміну втрачених навчальних ви­дань, фіксуються в «Журналі обліку документів, прийнятих від користувачів на за­міну втрачених». На підставі записів укладаються акти про надходження і вибуття, які реєструються у відповідних частинах книги сумарного обліку основного біблі­отечного фонду та книги сумарного обліку бібліотечного фонду навчальної літе­ратури.

6. Відповідальність за збереження навчальної літератури

6.1.Директор школи та його заступники, педагогічний колектив, органи учнів­ського самоврядування провадять систематичну виховну роботу серед учнів, спря­мовану на розвиток культури бережливого ставлення до бібліотечного фонду, орга­нізовують рейди-перевірки стану збереження підручників у класі.

6.2.   Учні 1—11-х класів та інші учасники навчально-виховного процесу зобов'язані бережливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність.

6.3.Читачі, які втратили навчальні видання з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими самими або визнани­ми бібліотекою рівноцінними.

6.4.  Якщо заміну втраченого або зіпсованого видання здійснити неможливо, батьки учнів, педагогічні працівники та інші користувачі бібліотеки сплачують його повну вартість, виходячи з діючого ціноутворення на період розрахунку за втрачене видання. Одер­жані кошти спрямовуються на по­повнення бібліотечного фонду.

 

Укладач:                                                        

Зав. бібліотекою

Херсонської гімназії №3                                         М.В. Карпенко

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НВР

Херсонської гімназії №3                                         Т.А. Єгорова