ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Конкурс-захист рефератів

Затверджено

на засіданні

 науково-методичної ради гімназії

( Протокол №3 від 04.12.2015р.)

Голова НМР

О.В. Петров

Положення

про гімназичний конкурс-захист рефератів

Загальні положення:

Реферат — це документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою ( для учнів 4 класів- приблизно на 5-10 сторінках формату А4, для учнів 5-7 класів - приблизно на 10-15 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.
Загальні вимоги:        

 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;
 • переконливість аргументації;      
 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;       
 • конкретність викладення результатів дослідження;       
 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображеними:       

обґрунтування вибраного направлення досліджень;

аналіз та узагальнення існуючих результатів;

наукова та практична цінність виконаної роботи.

Структура реферату      

 • титульний аркуш;      
 • зміст;      
 • вступ;
 • (основна частина);
 • висновки;     
 • список використаних джерел (перелік посилань); 
 • додатки (за необхідності).

Вимоги до змісту структурних частин

 • Титульний аркуш
 • Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:       
 • найменування навчального закладу, де виконана робота;      
 • назву роботи; 
 • прізвище, ім’я, по батькові автора ,клас;  
 • прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника,його посада , категорія ;      
 • місто та рік.

Зміст реферату
Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку :

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел.

Вступ

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.
У вступі треба коротко відобразити оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, обґрунтування вибраної теми та необхідності проведення досліджень.
Основна частина
Суть роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки.
Розділи можна поділяти на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти..
Висновки
Висновки розташовують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця частина містить висновки автора стосовно суті проблеми, питань, що розглядались у роботі, можливих галузей використання здобутих результатів роботи.
У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
Список використаних джерел
Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну частину. Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування.

Додаток(якщо є)
Додаток необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують матеріал, який:

є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;

не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення;

може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців.

Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом TimesNewRoman текстового редактора Word (або OpenOffice) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає :для учнів 4 класів- приблизно на 5-10 сторінках формату А4, для учнів 5-7 класів - приблизно на 10-15 сторінках формату А4. До загального обсягу роботи не входять: додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою .

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ»,  «ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Презентація роботи(виступ)- 5-7 хвилин

Критерії оцінювання роботи :

№ з/п

Критерій

Бали

1

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

5

2

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

5

3

Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу

5

4

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

5

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

5

6

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

5

 

Затверджено

на засіданні

 науково-методичної ради гімназії

( Протокол №3 від 04.12.2015р.)

Голова НМР

О.В. Петров

Положення

про гімназичний конкурс-захист рефератів

Загальні положення:

Реферат — це документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою ( для учнів 4 класів- приблизно на 5-10 сторінках формату А4, для учнів 5-7 класів - приблизно на 10-15 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження. 
Загальні вимоги:
 

·        
чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;
 

·        
переконливість аргументації;
 

·        
стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;
 

·        
конкретність викладення результатів дослідження;
 

·        
обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.
 


У рефераті повинні бути відображеними:
 

·        
обґрунтування вибраного направлення досліджень;
 

·        
аналіз та узагальнення існуючих результатів;
 

 

·         наукова та практична цінність виконаної роботи. 

 

Структура реферату 

·        
титульний аркуш;
 

·        
зміст;
 

·        
вступ;
 

 

·         основна частина); 


висновки;
 

·        
список використаних джерел (перелік посилань);
 

·        
додатки (за необхідності).
 


Вимоги до змісту структурних частин

Титульний аркуш
 

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:
 

·        
найменування
навчального закладу, де виконана робота; 

·        
назву роботи;
 

·        
прізвище, ім’я, по батькові автора
,клас; 

·        
 прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника
,його посада , категорія ; 

·        
місто та рік.
 


Зміст реферату
Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку
:

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел.


Вступ
 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

У вступі треба коротко відобразити оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, обґрунтування вибраної теми та необхідності проведення досліджень. 

Основна частина 
Суть роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки.
Розділи можна поділяти на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти..
 

Висновки
 
Висновки розташовують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця частина містить висновки автора стосовно суті проблеми, питань, що розглядались у роботі, можливих галузей використання здобутих результатів роботи.
 

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
 


^ Список використаних джерел 
Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну частину. Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування
.

 

Додаток (якщо є)
Додаток необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують матеріал, який:
 


 • є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;
   

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення;
   

 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців.
   

Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає :для учнів 4 класів- приблизно на 5-10 сторінках формату А4, для учнів 5-7 класів - приблизно на 10-15 сторінках формату А4. До загального обсягу роботи не входять: додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою .

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ»,  «ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Презентація роботи(виступ)- 5-7 хвилин


Критерії оцінювання роботи :

№ з/п

Критерій

Бали

1

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

5

2

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

5

3

Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу

5

4

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

5

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

5

6

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

5