ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Умови вступу

Скачати бланк заяви 

1. Загальні положення

   1.1. Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.
   1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
   1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу
   2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку (1 квітня поточного року). Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщені гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
   2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу (до 1 травня) в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
   2.3. Випробування проводяться тільки після закінчення навчального року (у червні). За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
   2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявністю вільних місць за таких самих умов, що й основне. 
   2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна (приймальна) комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.
   2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
   2.7. На пільгових умовах приймаються діти-сироти, діти-інваліди.

3. Проведення конкурсу
   3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи) проводиться з таких навчальних предметів: 

 • українська мова (диктант)
 • англійська мова (письмово) або математика (письмово) у залежності від обраного профілю навчання

   3.2. Конкурсні випробування для учнів, які прибувають до інших класів гімназії, проводяться за наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.
   3.3. Конкурсні випробування проводяться для учнів, що претендують на навчання в класах:

 • технічний профіль
  1. математика (письмово)
  2. фізика (письмово)
 • гуманітарний профіль
  1. українська мова (письмово)
  2. англійська мова (письмово)
 • профіль інформатика
  1. українська мова (письмово)
  2. інформатика (письмово)
 • художньо-естетичний профіль
  1. українська мова (письмово)
  2. математика (письмово)

   3.4. Випускники прогімназичних класів гімназії № 3 зараховуються до гімназії за результатами державної підсумкової атестації, яка проводиться в присутності конкурсної комісії.
   3.5. До класів технічного профілю за співбесідою зараховуються учні, які мають досягнення у навчання високого і достатнього рівня за результатами річного оцінювання та є учнями гімназії.
   3.6. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань, з учнями, які вступають до гімназії передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
   3.7. Діагностичні завдання розробляє психолог, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів та затверджуються директором гімназії не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.
   3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії у запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова конкурсної комісії у присутності її членів та вступників.
   3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії (передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи). Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою комісії після встановлення балів.
   3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
   3.11. Роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.
   3.12. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (див. додаток), які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної атестації учнів.
   3.13. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через 3 дні після його проведення, списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщені гімназії для загального ознайомлення.
   3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
   3.15. Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
   3.16. З категоріями учнів, зазначених в пунктах 3.14-3.15 проводиться співбесіда. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
   3.17. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.
   3.18. Діти (учні), які не з’явились без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування
   4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
   4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
   4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядаються протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій наказом директора гімназії створюється апеляційна комісія. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
   4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
   4.5. Учні, які зараховані до гімназії але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне випробування.

5. Контроль за проведенням конкурсу
   5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання правил конкурсного приймання учнів до гімназії.
   5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії, за його результатами здійснюється управлінням освіти Херсонського міськвиконкому. 

 

О.В.Петров