ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

 Наукову роботу учень виконує самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Структура науково-дослідницької роботи

1. Титульна сторінка

Зразок титульної сторінки наукової роботи:

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

МІСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ «ПОШУК»

 

ХЕРСОНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                             Секція: «Педагогіка »

 

Професійна орієнтація старшокласників

 

                                                                            Автор:

                                                                 Іванов Іван Васильович,

                                                  учень 11 класу

 

                                                               Науковий керівник:

                                                                             Петрова Ніна Федорівна,        

                                                                             кандидат біологічних наук,

                                                                             доцент Херсонського

                                                                             державного університету

Херсон - 2013

2. Зміст

У змісті вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

Зразок змісту науково-дослідницької роботи:

ЗМІСТ  
Вступ 3 - 4

1. Теоретико-методичні аспекти професійної орієнтації старшокласників

1.1. Суть, значення та завдання професійної орієнтації 5-8
1.2. Основні напрями професійної орієнтації 8-10
1.3. Управління профорієнтацією 10-12
2. Аналітичні дослідження професійної роботи в закладах освіти
2.1. Деякі аспекти організації профорієнтаційної роботи в економічно розвинених країнах

13-18 

2.2. Канадський досвід у проведенні профорієнтаційної роботи 18-21
2.3. Сучасний стан профорієнтаційної роботи в освітніх закладах України 21-25
3. Шляхи удосконалення профорієнтаційної роботи в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування
3.1. Профорієнтація в позашкільних навчальних закладах 25-30
3.2. Методико-діагностичні матеріали для проведення профорієнтаційної роботи 30-33
3.3. Профільні гуртки - крок до удосконалення профорієнтаційної роботи 33-35
Висновки 35-37
Додатки 38-39

Список використаної літератури

40-41

З. Вступ

У вступі розкриваються актуальність теми, мета, основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура роботи. Структура вступу:

  •            Актуальність;
  •            Мета;
  •            Об'єкт;
  •            Предмет;
  •            Завдання;

Методи дослідження; Інформаційна основа; Практична значимість; Структура роботи.

4. Основна частина

Ця частина складається з двох-трьох основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, мати приблизно однаковий обсяг.

5.Висновки

Обов'язкова частина наукової роботи, яка містить узагальнення з викладом прогнозу діяльності об'єкту досліджень у перспективі.

6.Додатки

До них слід включати допоміжні матеріали (таблиці, схеми, ілюстрації, гербарії, колекції тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Якщо в роботі декілька додатків - їх нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток 1"). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в тексті робити обов'язково.

7.Список використаної літератури

У літературних джерелах і наукових виданнях вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети, сторінки статті:

Список використаної літератури:

1.     Конституція України. - К.: Юридична література. 1996. - 50 с.

2.     Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в України: Указ Президента України від 4 липня 2005 р. №1013/2005//Уряковий кур'єр. -'2005. - 5 липня.

3.     Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія. Підручник для 8-9 класів загальноосвітніх шкіл. - К.: Генеза, 1998.-136 с.

4.     Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля - 5. - К: Торгово-видавниче бюро ВНУ, 1996. - 240 с.

5.     Зелені скарби України/С.А.Генсірук, В.О.Кучерявий, Л.Й.Гайдарова, В.Д.Бондаренко; За ред. С.А.Генсірука. - К.: Урожай. 1991. - 192 с.

6.     Чому рослини лікують/М.Я.Ловкова, А.М.Рабінович, С.М.Пономарьова та ін. - М: Наука, 1990. -256 с.

7.     Бабрицька В,І, Гринькова М.В.. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти: В 2 ч. - Полтава: "Скайтек", 2001. - Ч.І. - 146 с.

8.     Вербщький В.В. Педагогічні принципи особистісного підходу до роботи з цілеспрямованим учнем/ЛРозвиток біологічної освіти в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 26-27 вересня 2006 р. - Мелітополь, 2006. - 4-8 с.

9.     Володимир Вербщький. Організаційно-методичні засади еколого-натуралістичної роботи позашкільних навчальних закладів (2003-2008 роки)//Рідна школа. - 2006. - №8 (919), серпень. - 5-9 с.

10.   А.Заднепровская, Т.Скуратовская. Нематериальное мотивирование: несколько зффективньгх секторов/Ютдел кадров. - 2004. - №1-2. - 22-23 с.__________________________

8. Робота повинна містити також тези, відгук наукового керівника і рецензію провідного спеціаліста.

Тези - це стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді. Тези позбавлені деталей, пояснень, таблиць, ілюстрацій тощо. їх подають у вигляді цитат з першоджерела або формулюють власними словами. Кожна теза, що містить нову думку, пишеться з абзацу. Реквізити:

Прізвище та ініціали (ім'я) автора.

Місце написання. Заголовок (назва доповіді).

Текст._________________________________________________________________

Іванов Іван Васильович,
учень 11 класу загальноосвітнього навчального
закладу І-ІП ст. м. Херсона,
кандидат в дійсні члени МАН
Петрова Ніна Федорівна,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри
ботаніки Херсонського державного університету
______ Ефективні методи вирощування дуба звичайного____________________

Технічне оформлення тез:

  •  поля: ліве - 20 мм; верхнє - 20 мм; праве - 20 мм; нижче - 20 мм;
  •  шрифт: Тіmes New Roman;
  •  розмір шрифту: 14;
  •  міжрядковий інтервал: 1,5 пт;
  •  обсяг: 1 сторінка.